Copyright 2018 - Custom text here

INFOBROCHURES GEMEENTELIJK ONDERWIJS

 

 

“de gemeente maakt school”

 

INFOBROCHURE GBS RELEGEM

2017-2018

 

 

Gemeenteraad 26-06-2017

 

We willen een school zijn die

een hart heeft voor kinderen,
een oog voor hun interesses,

een luisterend oor voor wat hen bezighoudt.

GBS Relegem

Dorpsstraat 1

1731 Asse – Relegem

02/453 98 62

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

“de gemeente maakt school”

We willen een school zijn die

een hart heeft voor kinderen,
een oog voor hun interesses

en een luisterend oor

voor wat hen bezighoudt.

GBS Relegem

Dorpsstraat 1

1731 Asse – Relegem

02/453 98 62

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorwoord

GBS Relegem heet u hartelijk welkom!.

Wij zijn blij u en uw kind(eren) hartelijk te mogen begroeten in onze school.

Via deze infobrochure willen wij u op de hoogte brengen van wat reilt en zeilt in onze school.

Een brochure kan nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch denken wij dat u zich een vrij goed beeld kan vormen van onze school via het doornemen van dit document.

Wij schetsen u graag wat de school u en uw kind te bieden heeft en wij willen u wegwijs maken in de vele reglementen en voorschriften die tussen de verschillende partners van het onderwijs gelden.

Weet dat de leerkrachten steeds tot uw dienst staan om samen met u de evolutie van uw kind te bespreken.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Het schoolteam

 

Inhoudsopgave

                                                                    

Hoofdstuk 1........... Situering van onze school

Hoofdstuk 2.......... Organisatorische afspraken

Hoofdstuk 3.......... Schoolverandering

Hoofdstuk 4.......... Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Hoofdstuk 5.......... Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

Hoofdstuk 6.......... CLB

Hoofdstuk 7.......... Zorg op school

Hoofdstuk 8.......... Toedienen van medicatie

Hoofdstuk 9.......... Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling

Hoofdstuk 10........ Jaarkalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 1          Situering van onze school

 

1.1.Schoolgegevens

1.1.1 Naam en adres, telefoon

Gemeentelijke Basisschool Relegem

Dorpsstraat 1

1731 Relegem

02/453 98 62

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      www.gbsrelegem.be

      www.facebook.com/GBSRelegem

directie : Elly Schoonjans

1.1.2 Schoolbestuur

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.

Schoolbestuur:      

Gemeentebestuur Asse

         Gemeenteplein 1

         1730 Asse

Burgemeester: dhr. Koen Van Elsen

Schepenen: zie www.asse.be

Raadsleden: zie www.asse.be

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kan u steeds terecht bij:

Dhr. Edwin Fabri

         Schepen van Onderwijs

         0473 34 22 55

Mevrouw Carolien De Ryck

         Departementshoofd Vrije Tijd en Onderwijs

         02 452 47 60

Mevrouw Veerle Vandemeerssche

         Dienst Onderwijs

         02 454 19 41

         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.1.3 Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap: “Gemeentelijke Basisscholen Gemeente Asse” met als schoolbestuur Gemeentebestuur Asse met onderstaande scholen als leden:

 • GBS ASSE CENTRUM/KROKEGEM
 • GBS MOLLEM
 • GBS RELEGEM
 • GBS WALFERGEM - SLEUTELBOS
 • GLS ZELLIK – DE REGENBOOG

Nummer van de scholengemeenschap: 122218

Administratieve zetel - Coördinerende directeur:

 • Mevrouw Ingrid De Ridder – GLS De Regenboog Noorderlaan 6 te Zellik

Beheerscomité:

 • Edwin Fabri – Schepen van Onderwijs
 • Koen Van Elsen - Burgemeester

1.1.4 Personeel

Aangezien er jaarlijks personeelswissels mogelijk zijn, krijgt u een personeelslijst en klasverdeling bij het begin van elk schooljaar en deze staat ook op de schoolwebsite www.gbsrelegem.be.

1.2. Raden

 

1.2.1 De schoolraad

Volgens het “Decreet Participatie op School en de Vlaamse Onderwijsraad (02/04/2004)” werd op 21 april 2005 de schoolraad opgericht binnen de scholengemeenschap HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS van ASSE.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld en vergadert minstens 3 keer per schooljaar.

Deze heeft de volgende bevoegdheden en bevoegdheidsmateries:

 • Overlegbevoegdheid met het schoolbestuur betreffende jaarplanning extra-muros en parascolaire activiteiten, infrastructuurwerken, criteria voor de aanwending van lestijden, het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school, het profiel directie, studieaanbod, aangaan van samenwerkingsverbonden met andere Inrichtende Machten en met externe instanties, opstapplaatsen en busbegeleiding van gemeentelijk busvervoer, vaststelling nascholingsbeleid, beleid betreffende experimenten en projecten, het niet opnemen in de maximumfactuur van bijdrage i.v.m. verplichte kledij die omwille van een sociale finaliteit wordt aangeboden.

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van volgende geledingen:

 • de ouders
 • het personeel
 • de lokale gemeenschap

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan het agenda toe te voegen.

De samenstelling van de schoolraad wordt u meegedeeld bij elke nieuwe verkiezing:

2017-2021

Dhr. Edwin FABRI werd aangeduid als vertegenwoordiger van het Schoolbestuur in de Schoolraad.

GELEDING OUDERS

Veronique DEKEGEL

Vaessa DECUYPERE

Isabelle LUYCKX

Ives DE BONDT

Anneleen DE RIDDER

Geert JANSSENS

Steven COULEMBIER

Caroline DE WIT

Hilke VAN EVERBROECK

Secretaris: Dirk ADAMS

Renaat DREESEN

Judith VERHASSELT

GELEDING PERSONEEL

Rozemarijn SMITS

Cindy CALLEBAUT

Matthias DE BONDT

Thierry DE CLERCK

Lut VANDENDRIESSCHE

Monique BERNAER

GECOOPTEERDEN

Voorzitter: Liesbeth VAN UYTVANGHE

Louis Van Der Slagh

1.2.2 Ouderraad

De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle aangelegenheden waarover de schoolraad adviesbevoegdheid heeft.

De schoolraad overlegt over deze thema’s met het schoolbestuur en/of de directeur. De ouderraad bereidt het standpunt van de ouders voor.

.

De ouderraad kan activiteiten inrichten ten behoeve van de ondersteuning en werking van de school. Deze activiteiten dienen te passen binnen de normale werking en het pedagogische project van de school. Ze kunnen ingericht worden na positief advies van de directie en desgevallend het schoolbestuur (inrichtende macht).

De ouderraad heeft een informatieplicht om te communiceren naar alle ouders van de school over hun werking, hun activiteiten, standpunten en over de wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen. Dit staat in het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Dit gebeurt onder de rubriek ‘ouderraad’ op de website van de school.

De ouderraad heeft als doel:

- het bevorderen en onderhouden van een goed contact en een goede samenwerking tussen enerzijds de school en anderzijds de ouders en voogden;

- de belangen van alle leerlingen, hun ouders en voogden mede te behartigen;

- vertegenwoordigen van de school bij officiële en niet officiële gebeurtenissen, medewerking verlenen bij de organisatie en uitvoering van niet-lesgebonden activiteiten, steun te verlenen aan initiatieven die de school ten goede komen;

- zoeken naar mogelijkheden om ons gemeentelijk onderwijs vooruit te helpen binnen de gemeente.

Voorzitter:             Caroline De Wit

Secretaris:             Hilke Van Everbroeck

1.2.3 Ouderwerking: SCH’OUDERS

Voorzitter :              Sofie Raemdonk

Ondervoorzitter:      Cindy Verhasselt

Secretaris:               Patricia Verlinden

Penningmeester:        Hilke Van Everbroeck

Andere leden :          Annelies Demeyere

                              Heidi Van Everbroeck

                              Liesbeth De Nil

                              Nathalie Emmerechts

                              Sandy De Neyer

                              Caroline De Wit

                              An Braeken

                              Evelyne Soenen

                              Marie Georges

                              Kim Deraes

                              Chrystle Dassonville

De ouderwerkgroep heeft als doel de betrokkenheid van de ouders op het schoolgebeuren te stimuleren, verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet betekent dit dat de ouderwerkgroep de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 • Informeren/communiceren
 • Ontmoetingsactiviteiten
 • logistiek en financieel ondersteunen van de schoolwerking
 • meewerken aan projecten

De ouderwerkgroep hecht belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderwerkgroep spreekt zich niet uit over persoonsgebonden materie (onderwerpen m.b.t. individuele leerkrachten, ander personeel, leerlingen en ouders). Dit kan geen onderwerp uitmaken van een vergadering.

Onze ouderwerkgroep komt meermaals per jaar samen om te vergaderen over de te organiseren eigen ondersteuningsactiviteiten en over andere schoolse onderwerpen. Meer info over onze ouderwerkgroep en hun activiteiten kan u terugvinden op de website van de school (www.gbsrelegem.be ).

U kan ook steeds zelf met hen contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u vragen over deze materie dan kan u zich steeds wenden tot

KOOGO

Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

Gsm: 0473/72 54 19

1.2.4 De leerlingenraad

Dit zijn een groep enthousiaste leerlingen (vanaf het derde leerjaar) die proberen de school te verbeteren vanuit de positie van de leerlingen.

Ze komen op voor iedere leerling en behartigen de belangen van de leerlingen.
Zij stellen ideeën op en leggen die voor aan mekaar, het leerkrachtenteam en de directie.

Tijdens de maand oktober worden 2 leerlingen vanaf het derde leerjaar per klas
(1 jongen, 1 meisje) verkozen door de medeleerlingen uit hun eigen klas.

De agendapunten kunnen door elke leerling aangebracht worden. Dit gebeurt mondeling aan de klasverantwoordelijken of schriftelijk.

Tijdens de vergaderingen worden de diverse punten besproken o.l.v. 2 leerkrachten. Die stellen een verslag op en bezorgen het alle klassen en directie. Dit verslag wordt uitgehangen in elke klas. De vertegenwoordigers lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas en in de lagere klassen gebeurt dit via de klasleerkracht.

1.2.5 De klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

 

In onze school bestaan de klassenraden uit:

 • de directeur
 • de klastitularis
 • iedere leerkracht die aan die klas les geeft
 • de zorgcoördinator
 • clb-medewerker

Op het einde van het schooljaar worden de klassenraadbeslissingen of –adviezen aan de betreffende ouders meegedeeld, die ze dan voor gezien ondertekenen.

1.3. Partners

 

1.3.1 Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijs secretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

 • belangen behartigen;
 • pedagogisch begeleiden;
 • juridische dienstverlening verstrekken;
 • vorming en nascholing aanbieden.

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Joyce Van Nooten.

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

Sinds 1 september 2004 gelden volgende definities:

Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven.

Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie.

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden. De leerplannen van OVSG hebben een bepaalde structuur. De doelstellingen zijn per leergebied/domein ingedeeld in leerlijnen. Het schoolteam legt in die leerlijnen eigen accenten en prioriteiten.

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskunde;
 • Frans
 • Leren leren
 • Sociale vaardigheden
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Daarnaast omvat het onderwijsaanbod van het lager onderwijs ook 2 lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

1.5. Taalscreening - taaltraject - taalbad

 

1.5.1. Taalscreening

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers.

1.5.2. Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

1.5.3. Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

 

Hoofdstuk 2          Organisatorische afspraken

 

2.1. Afhalen en brengen van de kinderen

 

2.1.1. Ouders

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen en gebruik maken van de parking, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Indien de ouders gebruik maken van de zoen- en vroemstrook, gaan de kinderen zelfstandig langs de schoolpoort binnen zodat de ouders kunnen verder rijden.

 

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de klasrij.

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand via de klasagenda, per e-mail of telefonisch aan de directeur, administratief medewerker of leerkracht mee wie het kind mag afhalen.

2.1.2. Begeleiden voor het verlaten van de school

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden ’s avonds en op woensdagmiddag begeleid in een rij tot aan de parking van de zaal ‘De Groenvink’. Vanaf hier gaan de kinderen zelfstandig verder.

Ouders dienen hiervoor steeds schriftelijk de toestemming te geven om hun kinderen met de rij te laten meegaan.

De kinderen kunnen opgewacht worden ofwel aan de parking van ‘De ouden Belg’ ofwel aan de parking van ‘De Groenvink’, niet onderweg ernaartoe.

 • Lesurenregeling

 

Kleuterschool + lagere school

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

08.30 – 09.20               lestijd

09.20 – 10.10                lestijd

10.10 – 10.25                speeltijd

10.25 – 11.15                 lestijd

11.15 – 12.05                lestijd

12.05 - 13.05                 middag

13.05 – 13.55               lestijd

13.55 – 14.10                speeltijd

14.10 – 15.00               lestijd

Woensdag

08.30 – 09.20               lestijd

09.20 – 10.10                lestijd

10.10 – 10.25                speeltijd

10.25 – 11.15                 lestijd

11.15 – 12.05                lestijd

Het belteken wordt gegeven. Op dat ogenblik dienen alle leerlingen op de speelplaats te zijn. Zij stoppen het spel en gaan rustig naar de rij. Het tweede belteken betekent dat iedereen stil in de rij staat. De leerkrachten staan voor hun rij.

Snel…de bel

Breng de kinderen tijdig naar school. Laatkomers storen de lessen. Dus fijn als je op tijd bent! Minstens 3 keer per jaar organiseren we de actie ‘Snel de bel’. Dan worden om 8u30 stipt de poorten gesloten en wordt er een leuke activiteit gedaan met de kinderen die tijdig op school zijn.

Vakantie en vrije dagen

Schoolvakanties, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zullen meegedeeld worden in het begin van het schooljaar en zijn te raadplegen op de schoolwebsite (www.gbsrelegem.be )

2.3.  Toezicht en kinderopvang

 

2.3.1 Toezicht

 

 • Kinderen die 's morgens voor 8u op school aankomen, gaan binnen langs de voordeur en begeven zich onmiddellijk naar de refter waar ze eerst inbadgen. Zij mogen niet op eigen initiatief op de speelplaats blijven spelen. De schoolpoorten blijven gesloten tot 8u.
 • Kinderen die naar huis gaan tijdens de middagpauze, worden afgehaald om 12u05 komen ten vroegste terug naar de school tegen 12u50.
 • De leerlingen van het lager onderwijs krijgen op maandag, dinsdag en donderdag de kans om hun schoolse taken te maken onder toezicht tijdens de naschoolse opvang.
 • Kinderen die in de opvang blijven, dienen de gevraagde tucht- en leefregels na te leven. In het lokaal moet de nodige eerbied opgebracht worden voor de uitrusting en het aanwezige materiaal.
 • Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden ’s avonds en op woensdagmiddag begeleid in een rij tot aan de zaal ‘de Groenvink’. Fietsers (of leerlingen met de step) sluiten aan met de fiets of de step aan de hand.

Maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag

       

Wat?

Waar ?

Door wie ?

Betalend of gratis ?

Voorschools

7u – 8 u

Refter School

GBS Relegem

Spinibo

Betalend

Voorschools

8u – 8u30

Speelplaats

GBS Relegem

Spinibo +

Leerkrachten

Gratis

Speeltijden

10u10 – 10u25

12u05 – 13u05

13u55 – 14u10

Speelplaats

GBS Relegem

Leerkrachten

Gratis

Naschools

15u – 15u45

Speelplaats

GBS Relegem

Leerkrachten (tot 15u15) +

Spinibo (vanaf 15u15)

Gratis

Naschools

15u45 – 18u15

Speelplaats

GBS Relegem

Spinibo

 

Betalend

 

Woensdag

Wat?

Waar ?

Door wie ?

Betalend of gratis ?

Voorschools

7u – 8 u

Refter School

GBS Relegem

Spinibo

Betalend (1)

Voorschools

8u – 8u30

Speelplaats

GBS Relegem

Spinibo +

Leerkrachten

Gratis

Speeltijden

10u10 – 10u25

Speelplaats

GBS Relegem

Leerkrachten

Gratis

Naschools

12u – 12u45

Speelplaats

GBS Relegem

Leerkrachten (tot 12u15) +

Spinibo (vanaf 12u)

Bus vertrekt om 12u45 naar SPINIBO Zellik

Gratis

Naschools

12u45 – 18u15

SPINIBO Noorderlaan 7 1731 Zellik

Spinibo

 

Betalend (1)

 • Betalend = €1 per begonnen half uur

 

2.3.2 Kinderopvang

Organisator:

Gemeentebestuur Asse

Gemeenteplein 1

1730 Asse

Meer info: www.spinibo.be

 • De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Spinibo. Zij maken gebruik van de leerling- en oudergegevens die de school bezit (naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, dokter, allergieën, andere info noodzakelijk voor het welzijn van het kind).
 • Het huishoudelijk reglement van Spinibo is verkrijgbaar in de Spinibo-locaties 'Boekfos 30 te 1730 Asse' en 'Noorderlaan 7 te 1731 Zellik' en is tevens raadpleegbaar op hun website www.spinibo.be.

Indien u dit schoolreglement ondertekent en uw kind maakt gebruik van Spinibo, verklaart u zich tevens akkoord met het huishoudelijk reglement van Spinibo waarin ook de tarieven van Spinibo zijn opgenomen.

Tarieven: zie schoolreglement Hoofdstuk 4 kostenbeheersing.

 • Leerlingenvervoer

Het gemeentebestuur van Asse organiseert geen "Leerlingenvervoer".

2.5.  Schoolverzekering

Het gemeentebestuur heeft voor de school een verzekeringspolis afgesloten bij ETHIAS.

Iedere leerling is verzekerd tegen LICHAMELIJKE SCHADE bij een ongeval:

 • op school
 • op de veiligste weg tussen school en thuis
 • tijdens elke activiteit door de school georganiseerd

MATERIELE SCHADE is NIET verzekerd!

→ Brilschade: tussenkomst van max €100 voor het montuur / integrale tussenkomst voor de glazen.

→ Tandprothesen: de tussenkomst is beperkt tot € 375 per beschadigde tand en tot      €1500 per ongeval/per slachtoffer

Wat doen bij een lichamelijk letsel opgelopen op school?

 • U brengt de directeur op de hoogte van het ongeval.
 • U vraagt in de school een formulier „AANGIFTE VAN SCHOOLONGEVAL‟.
 • De eerste en tweede bladzijde wordt door de school ingevuld.
 • U laat de vierde bladzijde (Geneeskundig getuigschrift) door de dokter invullen.
 • U leest de derde bladzijde en u kleeft een kleefbriefje van het ziekenfonds in het

rooster. U plaatst uw handtekening.

 • TERUGBETALING:

Als de behandeling ten einde is, vraagt u aan uw ziekenfonds een afrekening waarop het bedrag vermeld staat dat niet door het ziekenfonds terugbetaald wordt en u bezorgt het samen met uw rekeningnummer aan de school. Dat gedeelte zal de schoolverzekering u terugbetalen via uw bankrekening.

Materiële schade is NIET verzekerd.

Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei, kleding, gsm, fiets en alles wat hij/zij meeneemt naar school. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld.

2.6. Schooltoelage

 

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn:

Kleuteronderwijs

een vast bedrag

€ 93,21

Lager onderwijs

minimumtoelage

€ 104,86

volledige toelage

€ 157,29

uitzonderlijke toelage

€ 209,73

 • Telefoon :gratis 1700 infonummer van de Vlaamse overheid

2.7. Uiterlijk voorkomen

Kledij, schoeisel, juwelen en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch en niet uitdagend. De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Als deze kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.

Schoenen met hoge hakken, muiltjes, slippers en schoenen met ingebouwde wieltjes zijn verboden. Hoofddeksels (pet, muts, sjaal, …) doen we af tijdens klasactiviteiten en in de refter.

2.8. Afspraken zwemmen/turnen

 

Onze leerlingen van de lagere school gaan om de twee weken zwemmen in het gemeentelijk zwembad “Den Aarberg” te Asse op maandag.

De kinderen brengen hiervoor het volgende genaamtekend mee in een zwemzakje:

 • een zwempak (meisjes) / zwembroek (jongens)
 • badmuts met logo van de school (aan te kopen in de school)
 • 2 handdoeken en een kam

Kinderen die hun zwemzakje vergeten zijn kunnen zwemgerief lenen van de school. Nadien brengen ze dit gewassen terug mee naar school.

Het vervoer is gratis.

Kinderen die niet mogen zwemmen, dienen een briefje van de ouders of de dokter voor te leggen aan de zwemleerkracht.

Na de zwembeurt mogen de kinderen GEEN SNOEP en GEEN DRANK kopen in de automaten.

De ouders betalen voor zwemmen een abonnement van € 15. Dit komt op de maximumfactuur.

De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis, gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 16-06-2014. Tarieven: zie schoolreglement.

Turnen

De turnlessen van het lager onderwijs en de kleuters gaan door in de turnzaal van GBS Mollem, in de gemeentelijke Sporthal Waalborre te Asse of in de sporthal van het P.I.V.O. te Relegem. Het busvervoer is gratis.

Voor het lager onderwijs vragen we dat ieder kind over een T-shirt zou beschikken met het schoollogo erop, een zwart of blauw turnbroekje en witte turnpantoffels.

Deze T- shirts zijn aan te kopen in de school.

De turnlessen van de kleuters gaan door in onze polyvalente zaal of in de sporthal van P.I.V.O. te Relegem. Voor de kleuters zijn genaamtekende witte turnpantoffels in een turnzakje voldoende vanaf de 2de kleuterklas.

De genaamtekende turnkledij blijft in een genaamtekend turnzakje in de school.

De les lichamelijke opvoeding dient als een volwaardige activiteit te worden beschouwd. Enkel om ernstige redenen (briefje van dokter of ouders) kunnen de leerlingen ervan vrijgesteld worden. Tijdens de lessen LO verwachten we van de leerlingen dat het haar netjes bij elkaar gebonden wordt.

 

2.9. Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, gsm, juwelen,...).

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders of het kind gaan kijken bij de verloren voorwerpen in de refter

Om misverstanden uit te sluiten worden kledingstukken best genaamteken

2.10. Verkeer en veiligheid

De leerlingen leren op de school de knelpunten rondom de school kennen.

Bespreek ook als ouders met uw kinderen de veiligste schoolroute van

thuis naar school en van school naar thuis.

Zorg ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

We sturen kinderen aan zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier naar school te komen en organiseren hier jaarlijks enkele acties rond. (de strapdagen, pedagogische uitstappen, motiveren om een fluo-hesje te dragen, gordel dragen, hoe gedraag ik mij op de openbare weg/parking …)

Wij moedigen dan ook het STOP-principe aan. Dit letterwoord staat voor: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé vervoer.

Als we ons verplaatsen overwegen we eerst of dit te voet kan. Als dit geen optie is denken we vervolgens aan de fiets en dan aan het openbaar vervoer. Pas in laatste instantie zullen we privévervoer inschakelen.

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.

Aan het einde van de schooldag gaat van de school tot aan de zaal ‘De Groenvink’ een begeleide rij, hierdoor verminderen we de auto- en parkeerdruk in de onmiddellijke schoolomgeving.

De ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, kunnen hun kind(eren) laten uitstappen op de “zoen en vroem” strook. Manoeuvreren tussen kinderen is echter vragen om problemen. Daarom vragen we de ouders zoveel mogelijk te parkeren op de parking naast de school.

2.11. Broodmaaltijd

 

De kinderen brengen hun boterhammen bij voorkeur mee in een brooddoos waarop de naam staat!

Water is er steeds te verkrijgen in de refter.                      

Gelieve de kinderen geen frisdranken en blikjes mee te geven, enkel drankbrikjes of flesjes water of denk aan het milieu en gebruik drinkbussen.

WOENSDAG FRUITDAG:

Aandacht voor gezondheid (gezonde voeding) op school wordt een toenemend aandachtspunt. Als school zijn we samen mee verantwoordelijk voor de opvoeding van jullie kinderen. Daarom opteren we voor woensdag fruitdag. Gelieve die dag dan een stukje fruit mee te geven aan je zoon of dochter. GEEN koekjes die dag!

2.12. Verjaardagen

De dag van hun verjaardag worden kinderen op school gevierd. De jarigen mogen een traktatie meebrengen naar de school. We moedigen hierbij gezonde tussendoortjes aan: fruit, een stukje cake, een wafel, een koek, een cupcake, … Zeker geen snoep, dure cadeaus of taarten. Een klasgeschenk kan nog wel maar geen individuele geschenkzakjes meer.

2.13. Leefregels voor leerlingen

 

2.13.1. Ik en mijn school

 

A. Ik en mijn houding

Ik heb respect voor anderen.

Ik vecht niet en maak geen ruzie.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.

Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de toezichter.

B. Ik, gezondheid en hygiëne

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

Ik hou de toiletten netjes.

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.

Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

Ik respecteer woensdag = fruitdag.

C. Ik en zorg voor het milieu

Ik zorg mee voor een nette school.

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

D. Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.

De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met "meneer/mevrouw de directeur".

E. Ik en huiswerk

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze:

 • door een nota van mijn ouders in mijn agenda;
 • door een briefje van mijn ouders.

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) teke­nen door één van mijn ouders.

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

F. Ik en mijn materiaal

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

Ik kaft mijn schriften en boeken.

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

G. Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.

Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.

2.13.2. Veiligheid en verkeer

 

A. Ik en toezicht

Ik kom 's morgens niet vroeger dan 7 u. en 's middags niet vroeger dan 12u50 . op de speelplaats.

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.

's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang.

B. Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute

Ik respecteer de verkeersreglementen.

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.

Wanneer ik de schoolbus gebruik:

 • ga ik direct na het opstappen zitten;
 • pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen;
 • bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken.

C. Ik en veiligheid

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht.

D. Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

Ik vertel:

 • waar het ongeval gebeurd is;
 • wat er gebeurd is;
 • wie erbij betrokken is.

E. Wat te doen bij brand?

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding.

Dit gebeurt op de volgende wijze: ik zeg dit tegen de eerste leerkracht, administratieve medewerker, volwassene die ik tegen kom.

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leerkrachten:

 • ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten;
 • ik laat al mijn materiaal achter;
 • ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

2.13.3 Ik en het schoolreglement

 

A. Wat als ik de afspraken niet naleef?

Ik krijg een mondelinge opmerking.

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

Ik word naar de directeur gestuurd.

De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

 

B. Wat als de leerkracht zich vergist?

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.

Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik de( bijv. directeur, zorgcoördinator,…) naar mijn zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.

 

Hoofdstuk 3           Schoolverandering

 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.

3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

3.4. Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.

 

3.5. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

3.6. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

3.7. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken.


 • Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 

4.1 In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

4.2 Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

-        bij de inschrijving van de leerlingen;

-        bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

-        bij orde- en tuchtmaatregelen;

-        bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

-        bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

Eerste klassikale oudercontact in september, nadien 2 individuele oudercontacten. Voor gescheiden ouders is er slechts 1 oudercontactmoment voorzien en vragen we om samen naar het oudercontact te komen. Bij problemen wordt u door ons gecontacteerd voor een gesprek.

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

 

Hoofdstuk 5          Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

 • Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:
 1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
 2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school of bij de overstap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of voor 30 juni van het lopende schooljaar.
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.


 

Hoofdstuk 6      CLB ALGEMEEN

6.1. Contactgegevens

 

Het CLB waarmee wij samenwerken is:

CLB Noordwest-Brabant

Nieuwstraat 120

1730 ASSE

Tel.: 02/452 79 95

Fax: 02/453 22 33

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.clbnoordwestbrabant.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u. Woensdag tot 18.30u.

Contactgegevens:

De contactpersoon van het CLB voor onze school is mevrouw Linda Coryn.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:

-       het leren en studeren;

-       de onderwijsloopbaan;

-       de preventieve gezondheidszorg;

-       het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

6.2. De medische begeleiding


De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Het medische consult gebeurt door dr. Karina Vanvooren (dokter) en mevrouw Andrea De Schryder (verpleegkundige).

Deze zijn bereikbaar op volgend adres:

Spiegelstraat 1, 1730 Asse Tel. : 02/452 79 99

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

6.2.1. Algemene consulten

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren op school of in het CLB.

6.2.2. Gerichte consulten

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. Deze onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.

6.2.3.   Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ter info: de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, moeten volgende infecties gemeld worden :

1° anthrax;

2° botulisme;

3° brucellose;

4° salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie;

5° cholera;

6° chikungunya;

7° dengue;

8° difterie;

9° enterohemorragische e. coli-infectie;

10° gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;

11° gele koorts;

12° gonorroe;

13° haemophilus influenzae type B invasieve infecties;

14° hepatitis A;

15° hepatitis B (acuut);

16° humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;

17° legionellose;

18° malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch     grondgebied, inclusief (lucht)havens;

19° mazelen;

20° meningokokken invasieve infecties;

21° pertussis;

22° pest;

23° pokken;.

24° poliomyelitis;

25° psittacose;

26° Q-koorts;

27° rabiës;

28° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);

29° syfilis;

30° tuberculose;

31° tularemie;

32° virale hemorragische koorts;

33° vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie);

34° voedselinfecties (vanaf twee gevallen);

35° West Nilevirusinfectie

 

 • 3. Overdracht van het dossier
 • Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.

 

 • Hoofdstuk 7 Zorg op school

 

Iedereen is uniek. Kinderen verschillen in intelligentie, sociale-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motorische ontwikkeling en lichamelijke condities. Ze hebben verschillende culturele achtergronden en ook de gezinssituatie waarin ze opgroeien is erg divers. Door deze verschillen zullen onze leerlingen verschillende behoeftes hebben om te leren en te spelen.

Het is onze taak als school om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komt, ongeacht hun verschillende leermogelijkheden en achtergronden.

We streven naar een brede zorg om alle kinderen optimale kansen te geven d.w.z. vanuit een gericht aanbod mogelijkheden aanreiken om zich als persoon totaal te kunnen ontwikkelen.

Vanuit een veilig klasklimaat met een krachtige leeromgeving ( aanbod van activiteiten, afwisselende werkvormen, ) biedt de leerkracht structuur aan. In deze context is de klasleerkracht de spilfiguur om zorg te geven en te differentiëren.

Soms is dit echter niet voldoende en hebben leerlingen nood aan extra ondersteuning, extra zorg. Wanneer uit observaties, toetsen, screenings van welbevinden en betrokkenheid, LVS-toetsen… blijkt dat er extra zorg nodig is, gaat de leerkracht gericht differentiëren volgens moeilijkheidsgraad, tempo, materiaal. In overleg met de zorgleerkracht en zorgcoördinator wordt er ook preventief extra ondersteuning aangeboden. Indien nodig volgen informele of formele gesprekken met ouders, collega’s, CLB, …

Soms blijkt dat de school extra hulp nodig heeft van externen (GON, revalidatiecentrum, logopedist, kinesist, …). Door testing en/of observaties komen we tot een diagnose. Hiermee kan de leerkracht en het zorgteam de leerling begeleiden op school en een meer persoonlijke aanpak geven volgens individueel aangepast curriculum

Ons zorgbeleid is dus een zaak van het hele schoolteam waarbij binnen het team een aantal specifieke taken worden uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren en professionaliseren. Uitgangspunt is het handelingsgericht werken waarbij de betrokkenheid van ouders, leerlingen, CLB en externen centraal staat.

In elke school zijn er kinderen die bijkomende aandacht vragen. Deze kinderen stellen de school voor de boeiende uitdaging om antwoorden te formuleren op hun specifieke hulpvragen. Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurend afstemming wordt gezocht tussen het pedagogisch-didactische aanbod en de behoeften van leerlingen.

Hoofdstuk 8    Toedienen van medicijnen

 

8.1 Ziekte

Als uw kind ziek is, waarderen wij het ten zeerste als u ons daarvan verwittigt via telefoon of e-mail voor 8u30 . Zo mogelijk ook de aard van de ziekte en de vermoedelijke duur van de afwezigheid vermelden. Gelieve uw kindje thuis te houden bij hoge koorts of een besmettelijke aandoening zoals diarree, …

Voor kleuters is er geen doktersbewijs nodig.

Voor lagere schoolkinderen is er voor afwezigheden langer dan 3 opeenvolgende dagen een doktersattest nodig. Ook na het binnenbrengen van het 4de zelfgeschreven afwezigheidsattest, dient er een doktersbewijs te zijn.

Wordt een kind ziek of gebeurt er een ongeval tijdens de schooluren, dan probeert de school in de eerste plaats het advies voor verdere zorgverstrekking van de ouders te bekomen. Wanneer wij de ouders niet kunnen bereiken, doen wij een beroep op een geneesheer (zo mogelijk de huisarts) of een ziekenhuis.

Als een kind tijdens de speeltijden niet buiten mag, wordt dit schriftelijk door de ouders aan de leerkracht meegedeeld. Dit bewijs is slechts geldig tot het einde van de betrokken week.
Als het kind nog steeds niet buiten mag, moet er door de ouders een nieuw attest worden meegegeven.

8.2 Toedienen van medicijnen:

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe.

Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

die is voorgeschreven door een arts én die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

De ouders bezorgen de school:

-       de naam van het kind;

-       de datum;

-       de naam van het medicijn;

-       de dosering;

-       de wijze van bewaren;

-       de wijze van toediening;

-       de frequentie;

-       de duur van de behandeling.

-       een ondertekend formulier ‘toestemming dokter’ (doc op website)

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

Hoofdstuk 9           Grensoverschrijdend gedrag

      integriteit van de leerling

 

      integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

 

 

Hoofdstuk 10  Jaarkalender

 

De maand-/jaarkalender en schoolnieuws kan u raadplegen op de website van de school. www.gbsrelegem.be

De kalender is steeds onderhevig aan wijzigingen!


Zoeken

f