de leerlingenraad REMM

remm logo

De Leerlingenraad

De leerlingenraad is een belangrijk kanaal waarlangs leerlingen hun inbreng kunnen doen op school. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad hun ideeën voor de school aankaarten en er mee vorm aan geven. De verantwoordelijke leerkrachten kunnen via de leerlingenraad met leerlingen van gedachten wisselen over thema’s die hen aanbelangen.

De leerlingenraad geeft aan leerlingen de kans zelf voorstellen te doen, initiatieven te nemen en er in overleg met leerkrachten daar vorm aan te geven.

De leerlingenraad is dan een platform van leerlingen voor leerlingen: ze kunnen er hun licht opsteken, ideeën samenbrengen en bespreken, activiteiten organiseren, aan projecten meewerken, en met leerkrachten en directie samenwerken om van de school een fijne plek te maken.

De leerlingenraad komt enkele malen per jaar bij elkaar om over allerlei zaken te vergaderen. Dit betreft voornamelijk verbeterpunten die de kinderen zelf aandragen. De leden van de leerlingenraad organiseren in de eigen klas regelmatig klassenvergaderingen waaruit actiepunten voortkomen.

Deze punten worden vervolgens in de leerlingenraad besproken. Juf Christine en juf Sofie zijn bij deze vergaderingen aanwezig. Zij nemen de belangrijkste zaken mee naar de vergaderingen met het team.

Wat is de REMM?

REMM staat voor RElegemse MiniMinisters alias de leerlingenraad.

Dat zijn een groep enthousiaste leerlingen uit allerlei klassen die proberen de school te verbeteren vanuit de positie van de leerlingen.

.

Wat doen de REMM?

De REMM vertegenwoordigen de leerlingen. Ze komen op voor iedere leerling en behartigen de belangen van de leerlingen.

Wat ze vooral doen, is vergaderen en plannen met ideeën opstellen en die voorleggen aan het leerkrachtenteam.

Zijn er taken binnen de REMM?

Om te zorgen dat er organisatie in de REMM zit zijn er verschillende taken. Aan het begin van het jaar wordt gestemd wie welke taak krijgt toe bedeeld.

Voorzit(s)ter

De Voorzit(s)ter is degene die de REMM leidt en stuurt.

Hij/zij is aanspreekpunt voor de leerkrachten en directie namens de REMM en is verantwoordelijk voor alles wat er in de leerlingenraad gebeurt. Ook leidt hij/zij de vergaderingen en verzamelt de vergaderpunten.

Secretaris

De secretaris is van alles op de hoogte waar de voorzitter van op de hoogte is, maar in plaats van het leiden van vergaderingen, heeft deze de taak al het papierwerk te beheren. De secretaris schrijft de verslagen van elke vergadering en geeft die door aan de andere leden en de leerkrachten.

Indien nodig, bij bijvoorbeeld afwezigheid van de voorzitter, neemt de secretaris de leiding van de vergadering voor zijn rekening.

Grafisch medewerker

De grafisch medewerker maakt affiches, slogans, …. Die vanuit de REMM worden uitgehangen in de school om de leerlingen te informeren over vergaderingen, acties, vragen, ….

KIESREGLEMENT


° Elk schooljaar worden tijdens de maand oktober nieuwe verkiezingen
   gehouden.

° Iedere leerling vanaf het derde leerjaar mag zich kandidaat stellen tenzij die het vorige schooljaar al in de leerlingenraad zetelde.
° Tijdens deze verkiezingen worden van elke klas vanaf het derde leerjaar een meisje en een jongen verkozen die gedurende het ganse schooljaar zullen zetelen in de  leerlingenraad.
° De kiesplicht geldt voor elke leerling vanaf het derde leerjaar.
° De kandidaten worden per leerjaar op een stembrief geplaatst.
° Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid   worden.
° Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.

WERKING

° De leerlingenraad is er enkel voor de lln vanaf het derde leerjaar.

° Tijdens de maand oktober worden 2 lln per klas( 1 jongen, 1 meisje) verkozen door de medeleerlingen uit hun eigen klas.

° Een verkiezingscampagne door de kandidaten is toegestaan, giften in natura
   evenwel niet, evenmin smeergeld op straffe van schrapping van de kieslijst.
° Er wordt een voorzitter, een secretaris en een grafisch medewerker verkozen
   tijdens de eerste vergadering door de leden van de vergadering (lln én
   leerkrachten). Ieder lid beschikt daarbij over één stem.
° De agendapunten kunnen door elke leerling  aangebracht
   worden. Dit gebeurt mondeling aan de klasverantwoordelijken.
° Tijdens de vergaderingen worden de diverse punten besproken o.l.v. de
   voorzitter.
° De secretaris maakt van elke vergadering een verslag en bezorgt het aan
   elk lid van de raad en aan alle leerkrachten. Dit verslag wordt eveneens
   uitgehangen in elke klas.
° De vertegenwoordigers lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in
   hun eigen klas.
° De leden van de leerlingenraad mogen hun ongenoegen uiten over schoolse
   zaken op een respectvolle manier.
° Verkozenen zijn verplicht aanwezig te zijn. Ze kunnen geen
   plaatsvervangend lid aanduiden.