Wat is een huistaak?

Elke opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie,...

Alle leerlingen van het lager onderwijs kunnen elke dag van de week een huistaak meekrijgen, dit wordt genoteerd in de schoolagenda.

Een huistaak kan bestaan uit een dagtaak d.i. een taak die tegen de volgende dag dient uitgevoerd te worden of een weektaak d.i. een taak die moet uitgevoerd worden tegen een afgesproken datum.

Schoolagenda

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van leerlingen en ouders voor de leraar.

Dee klasleerkracht ondertekent de agenda. Ook de ouders of de personen die het kind na de schooltijd opvangen ondertekenen de agenda.

Taken

 • Worden thuis gemaakt. In sommige situaties kan al een deel als aanzet in de klas zijn gemaakt.
 • Soms ook iets af te werken van in de klas
 • Kan verschillen van leerling tot leerling

Lessen

 • Kan eventueel met een extra oefenblad maar kan ook gewoon in werkboeken of themabundel de gegeven lessen herbekijken.
 • W.O., taal, wiskunde: toetsen op einde van thema, geheel of enkele lessen en worden gespreid over meerdere dagen

Bekendmaking toetsenperiode

Vanaf 3de leerjaar schema meegeven op blad in agenda

Waarom krijgen onze leerlingen huiswerk?

 • Als herhaling van verworven leerstof.
 • Door huiswerk te maken, leren de kinderen zelfstandig en regelmatig te werken.
 • Als voorbereiding op een toets.
 • Zo weten ouders waarmee het kind bezig is op de school
 • De leerlingen leren plannen, hun taken/lessen verdelen en ontwikkelen hun vaardigheid leren leren.
 • De oudsten bereiden zich voor op het secundair onderwijs

 

Taak van de leerlingen

 • De leerlingen noteren het huiswerk in hun agenda.
 • Zij maken het huiswerk zo veel mogelijk zelfstandig en dienen dit de volgende dag in. Vanaf het derde leerjaar wordt er gewerkt met weektaken, die taken worden vooraf opgegeven en afgegeven op een afgesproken dag. Zo leren de kinderen hun werk plannen.

Taak van de ouders:

 • Agenda en nota’s handtekenen.
 • Toetsen handtekenen.
 • Motiveren om netjes te werken.
 • Controleren of het huiswerk werd gemaakt.
 • Oefenmomenten van lezen begeleiden.
 • Sommige kinderen voelen zich beter als de les wordt opgevraagd, dit is geen noodzaak.
 • Een spellingsles (woordpakket) controleren door een kort dictee te geven.
 • Zorgen dat de taak in goede omstandigheden kan worden gemaakt.
 • Positieve ingesteldheid tegenover taken en lessen
 • Wanneer er zich een probleem stelt, dit melden aan de leerkracht via de klasagenda.
 • Ouders hoeven het werk van de kinderen niet te verbeteren, doet men dit wel dan vragen wij om dit in een andere kleur te doen. Zo houdt de leerkracht zicht op de situatie.
 • Laat een stukje verantwoordelijkheid bij uw kind (vooral naar werkhouding en niet zozeer het inhoudelijke)

Hoe vaak wordt er een huiswerk gegeven?

Een huistaak kan bestaan uit een dagtaak d.i. een taak die tegen de volgende dag dient uitgevoerd te worden of een weektaak d.i. een taak die moet uitgevoerd worden tegen een afgesproken datum.

Alle leerlingen van het lager onderwijs kunnen elke dag van de week een huistaak krijgen.

Tijdens de weekends zullen de kinderen zo weinig mogelijk huiswerk krijgen (in de lagere klassen ook op woensdag).

Stapsgewijs bouwen we de moeilijkheid en hoeveelheid op.

Wij erkennen dat leerlingen verschillend zijn en hierdoor soms meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan andere leerlingen. Er kan soms een verschil zitten in de opgegeven taken.

Eerste leerjaar:

Op dinsdag een rekentaak en donderdag een schrijftaak i.f.v. spellingstoets vrijdag (woordpakket).
Op woensdag en in het weekend taken op bingel en/of kweetet.

Elke dag de letters oefenen en later op het jaar de lesjes lezen in het leesboek.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 15 à 30 minuten.

Tweede leerjaar:

Dagelijks: maaltafels inoefenen
Taken: elke dag korte taak
Maandag: taal

Dinsdag: taal (spelling) + rekenen
Woensdag:  taal (schrift)

Donderdag: rekenen

Toetsen:
Dictee (vrijdag)
Toetsen wiskunde worden op voorhand aangekondigd en er worden herhalingsoefeningen gemaakt en meegegeven als huiswerk.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 20 à 30 minuten.

Derde leerjaar:

Weektaak: op maandag wordt het agenda volledig ingevuld, eerste stap naar leren plannen

Er kunnen dagelijks taken of toetsen worden gegeven.

Een les wordt vooraf meegedeeld en meestal krijgen de leerlingen hiervoor meerdere dagen.

Vaste momenten zijn: Maandag een taak voor spelling en dinsdag een les voor spelling

Tijdens de toetsenperiode kan dit meer zijn, maar dan geeft de leerkracht zelf herhalingsoefeningen als werkinstrument.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 20 à 30 minuten.

Vierde leerjaar:

Leerlingen kunnen dagelijks een taak krijgen.

Een les wordt vooraf meegedeeld en meestal krijgen de leerlingen hiervoor meerdere dagen om zich voor te bereiden, te leren plannen.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 30 minuten.

Vijfde leerjaar:

Kunnen dagelijks een taak of taken krijgen.

Een les wordt vooraf meegedeeld en meestal krijgen de leerlingen hiervoor meerdere dagen om zich voor te bereiden, te leren plannen.

Frans goed bijhouden, regelmatig herhalen/inoefenen.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 30 minuten à 45 minuten

Zesde leerjaar:

Kunnen 1 à 2 taken krijgen  per dag.

Een les wordt vooraf meegedeeld en meestal krijgen de leerlingen  hiervoor meerdere dagen om zich voor te bereiden, te leren plannen.

Tijd die een taak mag in beslag nemen: 30 minuten à 45 minuten

Tenzij de lln hun lessen niet plannen om hun werk te verdelen, dan kan dit oplopen.

 

1

2

3

4

5

6

Spreekoefening

Einde 3e trimester

Einde 3e

trimester

3e trimester

1 per trimester

1 per trimester

2 in 3e trimester

Boekbespreking

Na Pasen leeskaarten

Leescontract

1 in 3e trimester

1 per trimester

1 per trimester

1 per trimester

+ 4-tal strips

Actua

Geen vast moment

Geen vast moment

Geen vast moment

1 week met partner

Per schooljaar

3 à 4 x schooljaar met partner

Geen vast moment, klassikaal

Wat doen we als een taak niet gemaakt werd?

 • Er wordt door de leerkracht hiervan nota gemaakt in de agenda van de leerling, alsook op het overzichtsblad.
 • We geven uitstel tot de volgende dag of laten de taak maken tijdens een vrij moment.
 • Bij het twee keer niet in orde zijn van een taak, volgt er een extra taak. Dit wordt ook vermeld in de agenda van de leerling.
 • Bij het verkrijgen van 2 extra taken (=vier keer niet in orde met een taak) neemt de directie of zorgcoördinator contact op met de ouders.

Huiswerk maken in naschoolse opvang

Tijdens de naschoolse opvang krijgen de leerlingen vanaf 16u de mogelijkheid om onder toezicht in de refter van de lagere school hun huiswerk te maken.

Dit huiswerk wordt niet begeleidt of nagekeken door de toezichtsters maar wordt door de leerlingen zelfstandig en in stilte gemaakt.

Indien dit niet in stilte kan gebeuren, wordt de mogelijkheid ingetrokken en wordt het huiswerk in de toekomst steeds thuis gemaakt.

 

Huistaakbegeleiding

Wat?

De huistaakbegeleiding begeleidt leerlingen, die door bepaalde omstandigheden, de mogelijkheid niet hebben om hun huiswerk op een goede manier te maken. Dit kan zowel zijn door sociale factoren, leerproblemen, …

Wanneer?

Twee keer per week zet een vrijwillige, aangesteld door de jeugddienst van Asse, zich in om de leerlingen op een efficiënte manier te begeleiden bij hun huistaken.

Op onze school gebeurt dit op dinsdag en donderdag. Telkens een uurtje van 15u15 tot 16u15.

Wie?

Onze school heeft gekozen om enkel de leerlingen van de laagste klassen te begeleiden omdat wij de oudere leerlingen willen stimuleren om hun huiswerk zelfstandig te maken. (In functie van het ‘Leren leren’)

We kiezen er ook voor om in kleine groepjes te werken zodat de begeleider zich kan toespitsen op elk probleem onderling.

De leerlingen worden door de school zelf geselecteerd. Ouders kunnen dit ook aanvragen maar dan wordt dit met het zorgteam bekeken wat de mogelijkheden en noden zijn.

De leerkracht geeft door welke leerlingen er in aanmerking kunnen komen voor de huistaakbegeleiding. De eerste weken van het schooljaar kijken zij na welke kinderen hun huistaken niet regelmatig maken, hun huistaken niet begrijpen, … Die namen worden doorgegeven aan zorgcoördinator en directie.

De kinderen krijgen een brief mee en indien de ouders hiermee akkoord gaan krijgen deze leerlingen twee maal per week huistaakbegeleiding.

Waarom?

Onze school vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich goed in hun vel voelen. Door allerlei redenen kan het welbevinden en het zelfbeeld van de kinderen worden geschaad. Het niet kunnen maken van huistaken bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat dit zelfbeeld/ welbevinden aangetast wordt.

Door de kinderen de juiste begeleiding te geven, zullen deze kinderen meer succeservaringen opdoen en zal dit hun zelfbeeld/welbevinden positief bevorderen.

Free Joomla templates by Ltheme