Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

EVALUEREN

Functie van evalueren

Met de observaties en evaluaties willen we gegevens verzamelen over de leerlingen met als doel de individuele leerling hulp te bieden, het aanbod naar de leerling te individualiseren, de vorderingen van de leerling op te volgen en het didactisch handelen van de leerkracht bij te sturen.

Wat evalueren?

In ons pedagogisch project staat : ... opvoeding van de totale persoonlijkheid via een evenwichtige spreiding van het onderwijsaanbod eigen aan de leerplannen van OVSG…

Dit heeft tot gevolg dat we de evolutie van deze totale persoonlijkheidsontwikkeling ook moeten evalueren. De normen voor het evalueren zijn de doelstellingen zoals deze voorkomen in onze leerplannen.

Hoe evalueren?

Om de totale persoonlijkheidsontwikkeling te kunnen evalueren, dienen gegevens verzameld te worden over cognitieve vaardigheden (Nederlandse taal, wiskunde, wereldoriëntatie, Frans), sociale vaardigheden, (werk- en gedragsattitude), leren leren, motorische en muzische vaardigheden. Het gaat hier zowel om een proces- als productevaluatie.

Evalueren kan gebeuren door het afnemen en evalueren van kleine of grote toetsen afgenomen door de klastitularis; door 2 maal per jaar diagnostische toetsen af te nemen en te evalueren; door het observeren en bespreken van de leerprocessen en door informele en formele gesprekken met betrokken personen.

Het rapport geeft in de lagere school een overzicht van de evaluaties.

Zelfevaluatie

Op regelmatige basis trachten we kinderen op school aan te zetten tot zelfevaluatie.

Vb. na een toets, project, muzische vorming…

Wat moest ik doen? Hoe is het verlopen? Wat was moeilijk? Wat zou ik anders doen moest ik dezelfde of soortgelijke opdracht nog eens krijgen?

Deze vragen staan centraal om het proces en ondersteuning van de zelfevaluatie op gang te trekken.

Bespreking met het kind

Fouten op toetsen, resultaten van de tussentijdse rapporten, werkpunten naar leer- en leefhouding worden door de leerkrachten geregeld besproken met de leerlingen.

                              

RAPPORTEREN

De leerlingen krijgen viermaal per jaar een rapport, waarop een synthese van de evaluatiegegevens wordt neergeschreven.

De cognitieve vaardigheden nl. de leergebieden: Nederlandse taal, wiskunde, wereldoriëntatie, Frans, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing telkens onderverdeeld in hun respectievelijke domeinen en overeenstemmend met de benamingen volgens onze gebruikte methodes worden geëvalueerd met een cijfer op 10 of een veelvoud ervan.

Ook de motorische vaardigheden nl. lichamelijke opvoeding onderverdeeld in zwemmen en turnen worden geëvalueerd met een cijfer op 10.

Attitudes betreffende sociale vaardigheden (gedragshouding), leren leren (werkhouding), kleine motorische vaardigheden en muzische vorming worden geëvalueerd in een bijkomend attituderapport.

Deze attitudes zijn specifiek ingevuld voor uw kind en worden afzonderlijk beoordeeld door de leerkracht in de klas, de leerkracht levensbeschouwing en de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Er is ook een extra ruimte voorzien voor een verbale omschrijving.

Kinderen die een vrijstelling bekomen hebben voor de cursussen levensbeschouwing worden door de school niet geëvalueerd over de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

De groepsleraar en de directeur ondertekenen het rapport van de leerlingen en bezorgen het aan de ouders via de leerlingen. Het rapport wordt nadien, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

De ouders kunnen de evolutie tussen de rapporten tweemaal per jaar bespreken tijdens de oudercontacten. Indien de leerkracht, ouder of zorgcoördinator het nodig acht, kan er een tussentijdse bespreking georganiseerd worden.

Om de afstemming optimaal te houden, wordt voor kinderen met extra zorgaandacht vaak tussentijds een overleg georganiseerd met betrokken leerkracht en een afvaardiging van het zorgteam en/of CLB.

Evaluatiegegevens kunnen ook besproken worden tijdens:

                               - een MDO (Multidisciplinair Overleg) of GON-overleg. (Geïntegreerd onderwijs)

                               - de klassenraad.

                               - het intern overleg met het CLB.

                               - de overgangsbesprekingen tussen klastitularissen op het einde van het schooljaar

               

Concrete data waarop de rapporten worden meegegeven, worden in september meegedeeld en deze kan u raadplegen op de schoolwebsite.

Free Joomla templates by Ltheme