Copyright 2019 - Custom text here

Vanuit onze ouderwerking willen we graag een ouderraad oprichten om te kunnen zetelen in de schoolraad.

Onze ouderwerking zal blijven bestaan naast de ouderraad aan gezien dit 2 aparte organisaties zijn.

Wat?

De ouderraad is een decretaal verankerd orgaan en dus een officieel onderdeel van de school met rechten en plichten

De ouderraad mag ouders uit de ouderraad aanduiden om in de schoolraad te zitten

De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

Bevoegdheden?

De ouderraad heeft decretaal vastgelegde bevoegdheden:

- De ouderraad is vertegenwoordigd in de schoolraad.

- De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. Elk advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige deelraden en de schoolraad.

- De ouderraad heeft daarom recht op informatie. De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.

f